Услуги

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
 • Разработване на индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
 • Изготвяне на месецните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период 
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
 • Изчисляване на амортизационните отчисления
 • Изчисляване на текущия финансов резултат
 • Следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти
 •  

  Услугите, свързани с личен състав и работна заплата включват:

  • Изготвяне на цялостни досиета на служителите - трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
  • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
  • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
  • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
  • Подаване на болничните листове в НОИ
  • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции.
  • Консултациии и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.
  • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест

                             Еднократните счетоводни услуги са предназначени за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване.

                      Изготвяне на годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за                                    приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за                                      дълготрайните активи, отчет за капитала

                      Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ

                      Изготвяне на Годишната данъчна декларация

                      Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите                             документи

                                          

                Консултации в областта на                                данъчното, трудовото                             и осигурителното право при:

 

 

 

 

 

 

 • Проблеми, свързани със започването на нов бизнес
 • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и легални начини за намаляването им
 • Консултации, свързани със Закона за местни данъци и такси
 • Консултации, свързани със Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение

 

 

 

 

                                                                 

 

Административните услуги включват:

 •  Събиране на документи от офиса на клиента
 •  Вадене на удостоверения за актуално състояние
 •  Онлайн банкиране
 •  Представителство пред държавни институции
 •  Съдействие при лицензиране на бизнеса Ви и                                                           регистрацията му в държавните институции.

 

                

 

Услуги при стартиране на нов бизнес:

 • Съдействие при изготвяне на бизнес план
 • Консултации относно развитието на бизнеса
 • Съдействие при проблеми с държавните институции
 • Съдействие относно регистрацията на бизнеса Ви

 

 

 


Изгодни оферти за дрехи